चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा न´ ५ लाई मिति २०७४/३/१३ गते खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । सो कार्यम प्रत्य्क्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाइ धन्यबाद ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा न´ ५ लाई मिति २०७४/३/१३ गते खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । सो कार्यम प्रत्य्क्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाइ धन्यबाद ।