आ व २०७४/०७५ को दोश्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको रकम सम्बन्धित बैंकमा पठाइएको सूचना