सामाजिक सुरक्षा भताका लाभग्राहीहरुको अा.व. २०७५।०७६ को प्रथम चाैमासिक किस्ताको बिबरण । प्रकाशित मिति : २०७५।०४।२३