चन्द्रपुर नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत आ.व.२०७५।०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु ।